ﺑﺰﺭﮒ ,ﻭﻗﺘﯽ ,ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ,ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪﻣﻌﻠﻢ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ساناز : ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻧﺨﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻜﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﯼ؟
ساناز : ﻋﺮﻭﺱ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ساناز : ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻣﻌﻠﻢ : ﺩﺧﺘﺮ ﺟﺎﻥ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ساناز : ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﯿﺎﺭﻡ

ﻣﻌﻠﻢ : ﻟﻌﻨﺘﯽ ! ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ؟

ساناز : ﻧﻮﻩ !
دختر ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ... ﺩﻟﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ...

منبع اصلی مطلب : Me & Myself
برچسب ها : ﺑﺰﺭﮒ ,ﻭﻗﺘﯽ ,ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ,ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دختر ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ...